Rabu, 1 April 2009

MP PAS Kuala Krai: Apa kesan Pelaksanaan schoolNet fasa II merangsang ekonomi?

16 Mac 2009 - Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009 peringkat Jawatankuasa bagi Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi)

Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Terima kasih Tuan Pengerusi, Ahli-ahli mesyuarat sekalian. Saya ingin menyentuh butiran 724 schoolNet fasa II yang kelihatannya diperuntukkan lebih RM75 juta dalam bekalan tambahan pertama 2009 ini.

Dinyatakan dalam akta yang disediakan ini bahawa pada anggaran 2009 yang lalu, dalam bajet yang lalu tidak disediakan apa-apa peruntukkan untuk projek ini dan dalam tambahan ini tiba-tiba muncul RM75 juta. Soalan yang ingin saya bangkitkan apakah dalam masa kita menangani persoalan kegawatan ekonomi dan juga peruntukkan mini budget sebagai stimulus kepada ekonomi ini, kita merasakan perkara ini antara perkara teras yang boleh menyelesaikan masalah ekonomi ataupun tidak.

Kalau ia dilihat penting kita tentu menjangka dalam pembentangan bajet sebenarnya tahun lepas perkara ini diberikan keutamaan. Diberikan RM300 juta contohnya maka oleh kerana penting ditambah RM75 juta. Akan tetapi dalam bajet awal tidak terfikir dan tiba-tiba muncul dalam pembekalan tambahan.

Saya meminta penjelasan apa sebenarnya content schoolNet fasa II ini bagaimana ia akan diagih-agihkan mengikut sekolah mengikut negeri dan juga apa kesan yang kita harap daripada pelaksanaan schoolNet fasa II ini yang boleh membayangkan ia satu projek merangsang ekonomi pada peringkat ini. Ringkas sahaja Tuan Pengerusi terima kasih.

Difailkan dalam: ADR Kuala Krai

MP PAS Kuala Krai: Plastik sudah dikeluarkan daripada kegunaan awam di negara maju

16 Mac 2009 - Sesi soalan jawab lisan

Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Pelupusan plastik melalui pembakaran ini saya rasa yang paling mudah bagi orang kampung. Kita dimaklumkan plastik ini kalau ditanam, dia tidak akan mereput dalam masa yang begitu lama sampai boleh beribu tahun.

Jadi tidak salah ataupun tidak dapat kita salahkan rakyat kalau mengambil jalan mudah ini. Akan tetapi kesannya tadi memang telah terbukti dari sudut kajian ilmiahnya bahawa dioxin ini terhasil daripada pembakaran plastik. Di sesetengah negara barat dan negara maju, plastik ini sudah dikeluarkan daripada kegunaan awam dan digunakan bahan-bahan lain yang boleh dikitar semula seperti kertas dan sebagainya.

Jadi, apakah kerajaan bersedia untuk memulakan inisiatif supaya dalam masa yang terdekat ini, semua bahan plastik dan keluarkan plastik ini dapat kita hapuskan daripada penggunaan dan kita beralih kepada yang lebih sihat untuk rakyat kita. Terima kasih.

Dato’ Sri Liow Tiong Lai: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya setujulah dengan pandangan Yang Berhormat Kuala Krai. Kita perlu kurangkan penggunaan plastik dan memang kerajaan bersedia untuk memastikan kempen pengurangan plastik ini dijalankan dan bagi membuat pembungkusan makanan ataupun mangkuk makanan ini, kita juga galakan orang membawa bekas-bekas sendiri yang tidak menggunakan plastik kerana ini dapat mengurangkan pembuangan plastik yang berlebihan menyebabkan pencemaran udara yang serius. Terima kasih.

Soalan asal No. 7 - Dato’ Seri Haji Azmi bin Khalid [ Padang Besar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan plastik adalah satu bahan yang amat berbahaya kepada kesihatan jika dibakar atau digunakan untuk bungkusan makanan panas. Minta penjelasan apakah strategi Kementerian untuk memberi penerangan dan mendidik rakyat kerana bahan dioxin yang dihasilkan sudah terbukti antara penyebab kepada penyakit kanser.

Difailkan dalam: ADR Kuala Krai

MP PAS Kuala Krai: Peruntukan ‘pengeluaran virgin coconut oil’ banyak nilai kesihatan

12 Mac 2009 - Perbahasan Usul (Mencelah Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009 dalam Jawatankuasa Bagi Kepala Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani)

Dr. Mohd Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Boleh mohon penjelasan sikit? Kuala Krai, depan. Terima kasih Tuan Pengerusi terima kasih Timbalan Menteri. Saya hendak berpatah balik sikit mengenai pemulihan kelapa ini.

Salah satu perkara baru dalam industri kelapa ini ialah pengeluaran virgin coconut oil yang dikatakan merupakan minyak kelapa dara yang tinggi nilainya dan banyak nilai-nilai kesihatannya dan menjadi satu industri baru di dalam industri kelapa ini.

Apakah tidak ada sedikit peruntukan untuk membuat satu program galakan supaya industri ini dipertingkatkan supaya nilai yang diperolehi daripada industri ini lebih tinggi daripada hanya menjual santan ataupun perkara-perkara lain yang biasa kita dengar. Terima kasih.

Datuk Hajah Rohani binti Haji Abdul Karim: Terima kasih Yang Berhormat. Ini adalah peruntukan untuk kita memastikan bahawa kita ada cukup jumlah kelapa kita bermula sebab virgin coconut oil dan macam-macam di sini sebenarnya keperluan kelapa Yang Berhormat untuk kita mengeluarkan santan segar kita memerlukan 54,000 metrik tan. Untuk virgin coconut oil kita memerlukan sekurang-kurangnya 1,000 metrik tan dan untuk lain-lain produk 1,000.

Jadi bermakna langkah pertama adalah kita pastikan pengeluaran kuantiti yang mencukupi. Yang Berhormat, memang VCO ini memberi nilai yang begitu tinggi kepada kesihatan dan juga sebenarnya pendapatan yang nilai tambahan yang begitu tinggi.

Memang Yang Berhormat. Akan tetapi kadang-kadang kelapa yang kita ada itu tidak kesampaian ke situ. Kadang-kadang untuk makan, untuk keperluan saya katakan tadi masa perayaan kita terpaksa mengimport setengah juta biji hari raya yang lepas. Itu satu.

Jadi Yang Berhormat itu adalah satunya. Jadi dengan kita membuat penggalakan seperti ini kita mendapat satu kuantiti yang boleh kita membuat bermacam-macam. Sebenarnya kalau kita hendak eksport Yang Berhormat, kita perlu serbuk santan kering, santan kelapa, serbuk kelapa parut, serbuk kelapa parut rendah lemak, ada macam-macam, VCO dan juga kelapa segar. Memang ada pasaran tetapi langkah pertama kita harus tentukan ada kuantiti yang begitu banyak.

Berbalik kepada tanah terbiar iaitu kita memerlukan RM15,040,200 untuk kita membiayai program kawasan pembangunan pertanian dan sebenarnya adalah untuk memajukan tanah terbiar di pelbagai negeri.

Secara keseluruhannya projek pembangunan pertanian bagi tahun ini dijangka akan memberi faedah kepada 493 orang peserta dengan keluasan dibangunkan seluas 750 hektar dan nilai pengeluaran kita jangkakan dalam RM3,285,191. Jadi ini adalah satu unjuran.

Difailkan dalam: ADR Kuala Krai