Sabtu, 2 Mei 2009

MP PAS Kuala Krai: Wang Rakyat diguna untuk bayar subsidi

18 Mac 2009 - Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2008) 2009 peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan B.11 dan B.12 dan Kepala Pembangunan P.10 di bawah Kementerian Kewangan.

Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya juga ingin menyentuh mengenai perkara yang sama. Kita ucapkan terima kasihlah kepada rakyat yang mana wang rakyat digunakan untuk membayar subsidi ini bukan wang Barisan Nasional.

Jadi kerajaan itu mengendalikan, tetapi tidak menjadi masalah. Soalan saya pada akhir-akhir tahun lepas, harga minyak petrol yang kita bayar di pam dikatakan adalah lebih tinggi daripada harga yang sepatutnya. Kalau kita bayar RM1.80 sen,
katakan bahawa harga sebenarnya RM1.36 sen. Jadi sebenarnya dikatakan kita sendiri telah memberikan subsidi pula kepada kerajaan kerana kita terpaksa membayar lebih. Jadi di mana keperluan RM772 juta kalau sebenarnya kita sudah membayar tambahan subsidi kepada kerajaan. Terima kasih Tuan Pengerusi.

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh dalam perbahasan peringkat Jawatankuasa ini iaitu Maksud B.12 peruntukan untuk Kumpulan Wang Terkanun yang mana lebih daripada RM6 bilion yang diperuntukkan merupakan jumlah lebihan akaun hasil yang disatukan dan dipindahkan kepada
Kumpulan Wang Pembangunan dan dicaj sebagai perbelanjaan di bawah Maksud B.12.

Saya ingin penjelasan, apakah kerajaan dari segi hasil untuk dimasukkan ke dalam akaun wang disatukan ini hasil-hasil cukai ini diasingkan daripada cukai hasil yang haram dan hasil yang halal. Sebab kita tahu daripada sumber pendapatan Kerajaan Persekutuan, ada cukai-cukai daripada judi dan sebagainya. Jadi perkara ini tidak seharusnya dicampur aduk dalam Kumpulan Wang Yang Disatukan kerana ini adalah penting untuk keberkatan, sebab wang ini akan digunakan untuk membayar perbelanjaan dan gaji kakitangan seluruh negara.

Sekiranya wang ini tidak jelas, sudah tentulah akibatnya sangat besar, lebih daripada 20 juta rakyat akan menerima kesan. Jadi sebagai sebuah negara Islam seharusnya perkara ini dititikberatkan. Saya ingin penjelasan dari pihak kerajaan sejauh mana diasingkan pendapatan daripada sumber judi ini diasingkan daripada sumber-sumber yang lain di bawah wang yang
disatukan. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin menyentuh juga mengenai dengan P.10 iaitu Perbendaharaan, Butiran 12000 - Institut Jantung Negara Sdn. Bhd. Jadi saya ingin penjelasan bagaimanakah status yang ada sekarang ini selepas kerajaan bercadang untuk menjualnya dan ditangguhkan.

Jadi sejauh mana kedudukan yang ada sekarang dan apa jaminan supaya perkara ini tidak diswastakan, minta penjelasan.

Difailkan dalam: ADR Kuala Krai, ADR Rantau Panjang

MP PAS Kuala Krai: Apa munasabahnya latihan bersama dengan Amerika Syarikat

18 Mac 2009 - Sesi soalan jawab lisan

Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Jadi sekali lagi terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kalau di Korea, Korea Selatan mengadakan latihan bersama dengan Amerika Syarikat kerana Korea Selatan memerlukan Amerika Syarikat untuk melindunginya daripada musuhnya di Korea Utara dan Amerika Selatan mempunyai base di Korea Selatan.

Bagi kita, apa munasabahnya kita mengadakan latihan dengan Amerika Syarikat yang tidak ada naungan. Kita tidak bernaung dengan Amerika Syarikat dan tidakkah ini menimbulkan kegusaran rakan-rakan, jiran-jiran dan juga rakan se Asia seperti Negara China apabila kita mengadakan latihan tersebut.

Apa pula munasabahnya kita mengadakan latihan dengan Pakistan. Kita bukan bersempadan dengan Pakistan dan kita bukan dalam satu region. Jadi kalau sekadar jiran…
Seorang Ahli: [Menyampuk]

Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Dengan Iran pula. Jadi soalannya, apa munasabahnya latihan bersama ini dengan negara-negara yang saya sebutkan melainkan kalau ada niat contohnya untuk mendapatkan model-model terbaru senjata daripada Amerika Syarikat yang baik untuk Malaysia. Adakah itu antara tujuannya? Terima kasih dan tahniah Tuan Yang di-Pertua.

Datuk Wira Abu Seman Yusop: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat. Tujuan kita mengadakan latihan bersama, seperti mana yang telah saya nyatakan tadi bahawa di antaranya kita hendak mengujudkan landasan diplomasi di antara satu negara dengan satu negara yang lain.

Begitu juga dengan adanya latihan-latihan ini, ia membuka ruang dalam pasukan ATM kita. Anggotanya ada mempunyai aspek dalam confident building di antara anggota–anggota kita ini. Jadi pendedahan itu sangat baik sekalilah.

Umpamanya latihan yang kita ada di antara anggota Tentera Udara Amerika Syarikat dengan Tentera Udara Malaysia di mana di sini kita ada menumpukan kepada penglibatan pelaksanaan taktikal dan juga melibatkan perancangan misi operasi.

Jadi dalam kita melaksanakan latihan ini, maka kita dapat pengajaran daripada apa yang kita lihat yang dilakukan oleh anggota-anggota juruterbang Amerika. Jadi ini satu pendedahan yang baik kepada kita. Inilah yang dikatakan kita tidak boleh menafikan bahawa ada manfaatnya berkaitan dengan latihan-latihan ini.

Difailkan dalam: ADR Kuala Krai

MP PAS Kuala Krai: Peruntukan RM20 juta menaik taraf perkhidmatan virtual autopsy technology tidak munasabah

17 Mac 2009 - Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009 Kepala Pembangunan P.49 di bawah Kementerian Pengajian Tinggi.

Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Terima kasih kepada Tuan Pengerusi kerana mengizinkan saya untuk bersama-sama menimbang Butiran 01500 iaitu peruntukan tambahan sebanyak RM20 juta lebih untuk membiayai projek menaik taraf perkhidmatan virtual autopsy technology bagi unit forensik makmal diagnosis Hospital Universiti Kebangsaan.

Kita menyokong penuh usaha untuk memudahkan urusan membuat autopsi ini supaya ianya lebih tepat dan dapat mencari punca kematian bagi mana-mana kes dengan lebih tepat, lebih jelas supaya tidak menimbulkan kekeliruan. Terutama berikutan beberapa insiden kebelakangan ini, di mana hasil bedah mayat ataupun post-mortem ataupun autopsi telah menjadi bahan pertikaian sehingga menimbulkan keresahan kaum keluarga dan juga masyarakat.

Kita juga berhadapan dengan suasana Tuan Pengerusi, sebagai pimpinan masyarakat, sebagai Ahli Parlimen apabila berhadapan dengan kes-kes kematian yang dikatakan, dikaitkan dengan kes-kes polis, keluarga akan cuba untuk meminta kita menggunakan pengaruh supaya post-mortem ini dapat dikecualikan, biasa ya. Sebab tidak ada siapa mahu melihat kaum keluarganya dibedah, diambil organ-organnya untuk menjadi bahan bukti punca kematian.

Jadi tidak keterlaluan kalau keluarga datang kepada kita setelah berjumpa polis, polis tidak mahu beri sokongan, minta kepada kita. Akan tetapi kita juga ada masalah sebab kita tidak mahu terheret dalam kes-kes polis apabila suara kita ataupun sokongan kita ini menyebabkan sesuatu kes yang sepatutnya telah melalui proses post-mortem, tidak melaluinya. Apabila timbul kes ini di mahkamah, mungkin kita pun terseret sebagai saksi yang tidak bersedia, unwilling witness.

Jadi perlu ada satu kaedah autopsi hari ini yang mungkin tidak memerlukan dissection, tidak memerlukan pembedahan dan pengeluaran organ untuk membuktikan sesuatu sebab kematian. Maka saya dimaklumkan bahawa virtual autopsy technology ini adalah satu teknologi yang dapat mengurangkan dissection ataupun pembedahan-pembedahan terhadap organ-organ ini.

Ertinya mungkin dengan mengambil sebahagian daripada cecair badan atau sebahagian daripada organ itu melalui extraction misalnya dapat menentukan punca kematian. Saya dimaklumkan juga oleh pakar-pakar dalam bidang ini bahawa teknologi ini telah digunakan dalam banyak negara yang moden. Peruntukan RM20 juta ini saya rasa munasabah.

Cumanya saya dimaklumkan oleh pihak-pihak tertentu bahawa setakat RM20 juta ini mungkin kita akan dapat separuh daripada satu sistem yang lengkap. Jadi dalam banyak hal, kita minta dikaji semula supaya kajian dikurangkan, tetapi dalam hal ini mungkin kalau benar kita hendak satu yang lengkap, mungkin kita perlukan tambahan yang mencukupi supaya tidaklah nanti dalam masa akan datang minta tambahan lagi.

Ertinya peralatan yang dibeli secara bahagian-bahagian sehingga tidak melengkapkan fungsinya. Jadi kita harap dengan adanya sistem ini nanti, mungkin akan melibatkan kos yang tinggi bagi setiap pembedahan.

Saya dimaklumkan juga bahawa setiap kes kalau diproses melalui sistem atau teknologi ini melibatkan kos lebih kurang dalam RM500 satu kes. Memang ada overhead kepada kerajaan, kalau kita buat dissection di bilik bedah mayat pun sebenarnya dari segi masa, tenaga kerja, ada kos di situ. Jadi saya rasa ini dapat diseimbangkan.

Yang pentingnya, mayat itu tidak terlalu di mutilate, tidak terlalu didissect dan akan lebih friendly kepada sentimen masyarakat. Jadi dalam hal ini saya bersetuju supaya peruntukannya ditambah. Terima kasih Tuan Pengerusi.

Difailkan dalam: ADR Kuala Krai

MP PAS Kuala Krai: Kementerian perlu wujudkan Klinik Kesuburan

17 Mac 2009 - Mencelah Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) Peringkat Jawatankuasa Kepala B.48 (RM6,332,600) dan P.48 (RM10) Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: LPPKN. Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih Tuan Pengerusi. Mengenai LPPKN yang di cadang pembelian premis-premis baru bukan premis-premis, satu premis saja.

Adakah ini premis extension kepada Klinik LPPKN di ibu pejabat di Kuala Lumpur ataupun beberapa premis di daerah-daerah dan kalau dibeli pun, adakah kementerian menyediakan komponen kakitangannya dan sama ada klinikklinik yang baru ini akan menyediakan klinik kesuburan seperti yang ada di ibu pejabat di Kuala Lumpur kerana saya rasa fungsi utama klinik ini antaranya yang dipandang oleh masyarakat ialah klinik kesuburannya.

Adakah ianya menjadi sebahagian daripada program bagi klinik-klinik yang baru. Ini sahaja yang saya nak tanya, terima kasih.

Puan Noriah Kasnon: Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Sebenarnya, untuk butiran pembelian bangunan, pembelian baru Yang Berhormat sebenarnya di Batu Pahat satu dan juga di Johor Bahru satu.

Ia adalah bukan pengujudan klinik baru tetapi untuk memindahkan dua buah klinik Nur Sejahtera yang sedia ada yang pada hari ini satu sewa di Wisma Plaza Lian Ho di Batu Pahat dan satu lagi kita menumpang di bangunan Kementerian Kesihatan di Hospital Sultanah Aminah JB dan mereka memerlukan ruang itu kerana Kementerian Kesihatan juga sudah membesarkan khidmat mereka.

Jadi, kita terpaksa mencari dua venue baru untuk melanjutkan perkhidmatan yang sedia ada untuk masyarakat atau rakyat di Johor Bahru dan juga di Batu Pahat dan insya-Allah bukan sahaja untuk perkhidmatan kesuburan tetapi yang penting sekarang adalah untuk perancang keluarga supaya famili yang susah biasanya yang datang kepada JKM yang nak mohon bantuan, anak ramai Yang Berhormat. Jadi, penting juga untuk kita educate mereka tentang perancangan keluarga.

Dr. Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja]: Ya. Saya cuma ingin tahu adakah di masa hadapan kementerian akan mewujudkan satu sistem di mana online kita boleh akses dan kita boleh mencari sama ada orang-orang yang memohon itu mereka sudah mendapat?

Ini kerana ada terjadi kes-kes di mana mereka datang kepada kita, mereka sudah dapat bantuan JKM tetapi mereka tidak mengatakan mereka sudah mendapat. Jadi, kadang-kadang duplikasi.

Puan Noriah Kasnon: Terima kasih Yang Berhormat Kota Raja. Itu sangat tepatlah Yang Berhormat kerana saya sendiri menghadapi masalah. Kadang-kadang kita hendak semak daripada Kuala Lumpur untuk akses penerima di tempat saya pun kadang-kadang masih hang.

Sistem itu sudah ada e-Bantuan namanya Yang Berhormat. Akan tetapi masih mengalami kekangan-kekangan dan itu sebabnya permohonan bajet rangsangan ini kita ingin gunakan untuk menambah baik dan memantapkan lagi keperluan-keperluan komputer termasuk software yang telah usang yang perlu dilupuskan.

Ini supaya dapat menampung keperluan Sistem e-Bantuan kita termasuklah juga untuk kita bersedia menampung keperluan perpindahan ke Putrajaya.

Insya-Allah, selepas ini portal yang kita wujudkan akan menyediakan maklumat lengkap dan mudah untuk kita mendapat maklum balas serta berinteraksi dengan orang ramai lebih-lebih lagi dengan penerima kita. Sebab kadang-kadang dia datang tempat kita, dia isi borang, kita kena double check. Jadi, pegawai kita terpaksa memberi lebih masa untuk memproses dan meneliti borang yang diajukan.

Difailkan dalam: ADR Kota Raja, ADR Kuala Krai