Selasa, 16 Jun 2009

Di Parlimen: Soalan Lisan 15 Jun 2009

Dr Mohd Hatta Md Ramli (Kuala Krai) meminta Menteri Kesihatan menyatakan samada pembinaan hospital Kuala Krai yang hanya dijangka dimulakan pada RMK10 dapat dipercepatkan ke RMK 9 kerana keadaan kesesakan yang keterlaluan pada masa ini.

Jawapan:
Tuan Yang Di-Pertua,
Kementerian Kesihatan sedia maklum akan keperluan bagi membina Hospital Kuala Krai yang baru bagi menggantikan hospital sedia ada. Projek ini yang telah dimasukkan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) terpaksa ditangguhkan di bawah Kajian Separuh Penggal RMK-9 kerana peruntukan yang terhad. Oleh itu, cadangan projek pembinaan hospital ini perlu dimasukkan semula untuk dipertimbangkan di bawah RMK-10 kelak

Tiada ulasan: