Selasa, 30 Jun 2009

MP PAS Kuala Krai: Sesi soalan jawab lisan, 17 Jun 2009

Sesi Pertanyaan Bagi Jawab Lisan


Soalan tambahan MP PAS Kuala Krai kepada soalan asal No. 3. Dato’ Haji Abd Rahman bin Dahlan [ Kota Belud ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan bilakah Kementerian akan membina Hospital Perubatan Universiti Malaysia Sabah bagi memberi latihan amali kepada pelajar-pelajar fakulti perubatan UMS, memandangkan penduduk di negeri Sabah yang semakin meningkat. [17 Jun 2009]

Tiada ulasan: